Ασφαλιστήρια συμβόλαια

 

s4 security

Η εταιρεία μας, διατηρεί ήδη, ασφαλιστήρια συμβόλαια γενικής αστικής ευθύνης από την LLOYD’S Λονδίνου τα οποία συνίστανται στην υποχρέωση αποζημίωσης του πελάτη, είτε για θετική περιουσιακή του ζημία, είτε για σωματικές βλάβες του ίδιου ή / και των προστηθέντων του, ανεξάρτητα αριθμού παθόντων, οφειλόμενες και στις δύο περιπτώσεις, αποκλειστικά στη μη εκτέλεση ουσιώδους μέρους των υποχρεώσεων του προσωπικού μας, εκ της σύμβασης και για όλη τη διάρκειά της.

Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ακολουθούν το σώμα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με τον Πελάτη ως παράρτημα και θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα αυτού.