Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Αερομεταφορών

 

s4 security s4 security

Η ασφάλεια έχει γίνει για αρκετές δεκαετίες θέμα ανησυχίας για την Πολιτική Αεροπορία, αλλά κυρίως μετά από τη βομβιστική επίθεση κατά την πτήση πάνω από το Lockerbie το 1988. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν τα εμπορικά αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα μαζικής καταστροφής, οι διεθνείς οργανισμοί :

α) Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport Association ΙΑΤΑ)

β) Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization, ICAO)

ανέλαβαν πρωτοβουλία με στόχο την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε στην έκδοση κανονισμού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και έτσι παρείχε τη βάση για την εναρμόνιση των κανόνων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με δεσμευτικό αποτέλεσμα.

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, τα κράτη συνεργάζονται με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, μέσω εφαρμογής διάφορων μέτρων τα οποία θα βελτιώσουν την παρεχόμενη ασφάλεια στις αερομεταφορές.

Μέσα στα μέτρα αυτά είναι και η εκπαίδευση όλου του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες σχετικές με τις αερομεταφορές.

Στην Ελλάδα για τις ΙΕΠΥΑ, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του προσωπικού ασφαλείας, που παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας αερομεταφορών, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία και τον ΕΚΑΠΑ, από την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

s4 security

Η S4 Premium Security Services,σύμφωνα με το καταστατικό της παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου, τροφοδοσίας και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες, καθώς επίσης και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής αρχής και πέραν των παραπάνω εκπαιδεύσεων, εκπαιδεύει το προσωπικό που απασχολεί σε τέτοιες υπηρεσίες, σε ειδικές ενότητες όπως :

 • Κίνδυνοι για την αεροπλοΐα- αεροπορία
 • Στόχοι και Οργάνωση Ασφάλειας της Αεροπορίας
 • Απαγορευμένη ζώνη Προστασίας και Ελέγχου Πρόσβασης
 • Απαγορευμένα αντικείμενα
 • Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας
 • Λειτουργία, διαχείριση σκηνής , μοντέλα και συνέπειες
 • Τεστ δεξιοτήτων στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
 • Θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα για πλήρη κατανόηση της ευθύνης στη διαχείριση της ασφάλειας.

Στόχος της εκπαίδευσης:

 • Η εκμάθηση των πηγών κινδύνων και η αντιμετώπισή τους.
 • Η κατανοήσει και η επιλύσει τυχόν προβλημάτων που προκαλούνται στο πεδίο αυτό.
 • Η συμβολή στην σωστή συνεργασία όλου του προσωπικού το οποίο εργάζεται, απασχολείται ή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα, με τις αερομεταφορές.