Φύλαξη Λιμένων και Λιμενικών εγκαταστάσεων

 

s4 security

Η S4 Premium Security Services, πέραν της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής, επαγγελματική της αξιοπιστίας και φερεγγυότητά της, έχει τις τεχνικές δυνατότητες στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, ελέγχου πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών και φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων, χώρων και αναφορά συμβάντων στον εκπρόσωπο ΥΑΛΕ που έχει ορίσει ο ΠΕΑΤΗΣ ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ). Η φύλαξη των χώρων θα πραγματοποιείται, από εξειδικευμένο και ένστολο προσωπικό ασφαλείας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ).

s4 security

Το Προσωπικό Ασφαλείας, είναι εξαιρετικά έμπειρο και χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, διακριτικότητα, εχεμύθεια και ευελιξία, κρατά δε μακριά από τους Πελάτες μας, ανεπιθύμητες καταστάσεις, καθ όλη την διάρκεια του 24ωρου. Επιλέγεται με αυστηρότατα κριτήρια από άτομα που προέρχονται από τις Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη των λιμενικών εγκαταστάσεων και τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα, θα είναι σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις και το εγκεκριμένο ΣΑΛΕ.

Η S4 Premium Security Services,

 • θα φυλάσσει και θα διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Πελάτη.
 • θα χρησιμοποιεί κατάλληλο προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό, για την άρτια εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Πελάτη.
 • θα ορίσει "υπεύθυνο έργου", τον οποίο θα γνωρίσει εγγράφως στο Πελάτη, ο οποίος θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και θα υπάγεται άμεσα στον ΥΑΛΕ ο οποίος είναι επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’). Ο υπεύθυνος έργου θα είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην έδρα του Πελάτη, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της παρουσίας και της αποτελεσματικότητας των φυλάκων.
 • θα υποχρεούται να αντικαταστήσει οποιουσδήποτε φύλακες ή υπευθύνους που ο ΥΑΛΕ έκρινε ότι είναι ακατάλληλοι.
s4 security

Για τον έλεγχο των εργασιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων, υπεύθυνος είναι ο ΥΑΛΕ ή όποιος τον εκπροσωπεί.

Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνεται καθημερινά και η S4 Premium Security Services :

 • θα συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του ΥΑΛΕ ή του ΑΥΑΛΕ,
 • θα ενημερώνεται για το πρόγραμμα αφίξεων των υπόχρεων στον κώδικα ISPS πλοίων, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και την εφαρμογή του ΣΑΛΕ,
 • κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία,
 • θα έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Πελάτη, για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν από πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της,
 • θα ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
 • θα διαθέτει κατάλληλο σε αριθμό προσωπικό για την αποτελεσματική φύλαξη των καθορισμένων χώρων,
 • σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή αύξησης του επιπέδου ασφάλειας από το αρμόδιο Υπουργείο ή την Αρχή Ασφάλειας, θα παρέχει άμεσα επιπλέον προσωπικό, μέχρι την λήξη των προαναφερθέντων περιστατικών.
s4 security